งานการเงินและบัญชี :: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช


ติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

  ** สรุปทุกกลุ่มงาน
  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ
  2. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒรธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง(ย.2 สบช.)