งานการเงินและบัญชี :: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช


 

แผนกลยุทธทางการเงิน/แผนปฎิบัติการประจำปี

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ทะเบียนคุมต่าง ๆ

แบบฟอร์มขอเบิกเงิน ขอยืมเงิน ส่งใช้หนี้เงินยืม

รายงานสถานะทางการเงิน

** เรียนเชิญรับเช็ค วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ **

 ระบบ GFMIS
 ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ/บำเน็จบำนาญ/บำเน็จค้ำประกัน
 ระบบ พตส.
 ระบบรับเงินนักศึกษาใหม่
 ระบบตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
 ระบบตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาล
 ระบบตรวจสอบอัตราค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม ตามสิทธิ
 ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งสรรพากรประจำเดือน
 ระบบสอบถามระยะทางกรมทางหลวง
 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับข้าราชการบำนาญ